Logo TAC Osona
Logo Sant Tomąs - Parmo

Principal normativa que aplica l'entitat

Relacionada amb la nostra forma jurídica de la fundació:

  • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

  • Llei 10/2011 de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació normativa.

  • Llei 7/2012, de 15 de juny de modificació del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques.

  • Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

  • Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.


Relacionada amb la nostra missió:

  • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
     

Com a Centre Especial de Treball:

  • Reial Decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc del serveis d’ajustament personal i social dels CET.

  • Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat.

 

MANLLEU   08560   -   Alp, 14   -   T. 93 850 61 19           VIC   08500   -   Sot dels Pradals, 7   -   T. 93 889 38 02           www.tacosona.cat